۲۶ دی ۱۳۹۷

سالنامه ۹۸ طرح ساریناسالنامه ۹۸ طرح سارینا

سالنامه ۹۸ طرح سارینا

سالنامه وزیری چرم ترمو (دارای استند خودکار)

مدل سارینا

این سررسید به صورت یک روز در صفحه طراحی و چاپ گردیده و داخله آن دو رنگ می باشد